zarząd stowarzyszenia
prezes zarządu : Wojciech Żarski
sekretarz: Alina Lelito
skarbnik: Barbara Zacher

 
komisja rewizyjna:
Agnieszka Zachwieja
Małgorzata Kordas
Agnieszka Żarska

Statut stowarzyszenia Szczawnicki Chór Kameralny

Rozdział I
Postanowienia ogólne
 
§ l. Stowarzyszenie „Szczawnicki Chór Kameralny" zwany dalej Stowarzyszeniem jest sa­morządną organizacją społeczną o charakterze artystycznym, działającą na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ( Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855) oraz na podstawie niniejszego statutu.
§ 2. Stowarzyszenie jest zarejestrowane i ma osobowość prawną.
§ 3. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Szczawnica. Terenem działania obszar Rze­czypospolitej Polskiej. Dla właściwej realizacji celów Stowarzyszenie może prowadzić dzia­łalność także poza granicami Rzeczypospolitej.
§ 4. Stowarzyszenie może być członkiem związków krajowych i międzynarodowych stowa­rzyszeń o tym samym lub podobnym charakterze.
§ 5. 1.Stowarzyszenie ma własne logo, którego wzór przedstawia załącznik nr 1 do statutu 
        2. Stowarzyszenie używa własnych pieczęci
        3.Nazwa i logo Stowarzyszenia są prawnie zastrzeżone.
§ 6. Stowarzyszenie opiera swoją działalność przede wszystkim na pracy społecznej członków                                                         
§ 7. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.               
§ 8. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.
 
Rozdział II
 
Cele i środki działania
§ l. Celem Stowarzyszenia jest:
1.uprawianie sztuki chóralnej na możliwie wysokim poziomie oraz propagowanie jej w kraju i za granicą
2.międzynarodowa współpraca kulturalna i intelektualna
3. popieranie, rozwijanie i propagowanie twórczości artystycznej
4. podtrzymywanie tradycji oraz rozwój świadomości narodowej i kulturowej
5. tworzenie i prowadzenie studiów zaawansowanych, programów stypendialnych, szkól letnich
6. prowadzenie działalności wspomagającej  rozwój kulturalny wspólnot i społeczności lokalnych
7. prowadzenie edukacji i upowszechnianie oświaty kulturalnej
8. wspieranie i stymulowanie prac naukowo-badawczych
9. prowadzenie działalności na rzecz upowszechniania i ochrony dóbr kultury sakralnej
10. podejmowanie innych inicjatyw kulturalnych i społecznych
  
§2. Swoje cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:
1. Ustawiczne rozwijanie zdolności ogólnomuzycznych, a w szczególności doskonalenie    
umiejętności wokalnych członków Stowarzyszenia, czemu służą: regularne próby, praca nad wartościowym repertuarem, warsztaty chóralne (dyrygenckie) udział w sympozjach, konferencjach, konkursach, przeglądach, koncertach i festiwalach, współpraca z innymi zespołami muzycznymi (orkiestry, chóry), solistami, dyrygentami, instytucjami kultury i oświaty oraz innymi organizacjami pozarządowymi 
2. organizacja koncertów, festiwali, sympozjów, konferencji, warsztatów, wystaw, a także zajęć edukacyjnych, pobytów studyjnych i stypendialnych w kraju i za granicą
3.  działalność wydawniczą; nagrania audio/video
4. prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie niezbędnym dla realizacji celów Stowarzyszenia
 facebook
projekt graficzny:
Realizacja: TeamSolution.pl